Vad innebär det att vara föreståndare biogas?

Vi erbjuder utbildningar och tjänster inom biogas, avlopp och kretslopp.
Vi mäter metanemissioner.

Vad innebär de att vara föreståndare biogas? Gå utbildningen Föreståndare biogas hos Nitoves så får du svaren.

Enligt lagen om Brandfarlig och explosiv vara ska alla tillståndspliktiga anläggningar ha en föreståndare.

Alla biogasproducerande anläggningar som har tillstånd enligt Lagen om brandfarlig och explosiv vara måste alltså ha en föreståndare. För att bli föreståndare måste man, enligt lagstiftningen, ha tillräcklig kunskap. Ett sätt att få detta är att gå vår utbildning föreståndare biogas. Utbildningen föreståndare biogas är godkänd av Energigas Sverige.

Så vad innebär de att vara föreståndare biogas? Som föreståndare biogas är du bland annat ansvarig för att anläggningen är upprättad på rätt sätt, att rutiner och instruktioner för säker drift finns upprättade, att riskutredning och explosionsskyddsdokument finns samt att resterande personer i arbetsgruppen har tillräcklig kunskap.

Till föreståndarens ansvar hör även att ha kunskap om gällande lagstiftning. Under utbildning föreståndare biogas går vi igenom de krav som lagstiftningen ställer på föreståndare biogas.

För att uppfylla lagstiftningen och få föreståndarens roll rätt i organisationen går vi i utbildning föreståndare biogas igenom hur man upprättar en delegationsordning samt vilka som måste skriva under den för att den ska bli gällande.

Vad innebär de att vara föreståndare biogas? Det är också viktigt att alla medarbetare i organisationen förstår föreståndarens roll samt i vilka lägen det endast är föreståndaren som kan fatta beslut om ingrepp och upprättande av dokument.

Utbildning föreståndare biogas tar även upp både vilka skyldigheter och befogenheter man har som föreståndare biogas.

Ytterligare en mycket viktig sak som utbildning föreståndare biogas tar upp är att samtliga

entreprenörer som arbetar på anläggningen också måste ha kunskap om vem som är föreståndare och i vilka lägen föreståndare biogas måste informeras.

Under utbildningen föreståndare biogas går vi igenom gasernas egenskaper ur ett säkerhetsperspektiv. Detta är en viktig del i utbildningen eftersom det ger de grundläggande kunskaperna för att verkligen förstå riskerna med de gaser som utgör biogas alltså metan, koldioxid och svavelväte.  Vi går även igenom gassystemets uppbyggnad enligt de krav som ställs i Biogasanvisningarna 2022.

Efter att vi gått igenom gasernas egenskaper kopplar vi det till de risker som kan förekomma i en biogasanläggning liksom gasvarningssystem och beredskapsplanering.

Vad innebär de att vara föreståndare biogas? I utbildning föreståndare biogas går vi även igenom hur driftinstruktioner och underhållsplaner upprättas samt hur olycks-och incidentrapportering genomförs.

Efter genomförd utbildning får deltagarna skriva ett kunskapsprov. Under provet får allt kursmaterial, kurspärm och PP användas. Efter godkänt prov för deltagarna från utbildning föreståndare biogas ett certifikat.

Certifikatet kan sedan skickas in till räddningstjänsten som intyg på att man har tillräcklig kunskap.

vad innebär de att vara föreståndare biogas

Nitoves AB
+46 73 502 00 95
info@nitoves.se

Följ oss på
Facebook
Instagram

Org.nr 556757-1285
VAT: SE556757128501
Bankgiro: 310-99-31